Jesteś tutaj: Bip -> Inkaso i opłaty targowe
Inkaso i opłaty targowe

Podstawa prawna poboru opłaty targowej:
– Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z późniejszymi zmianami).
– Uchwala Rady Miasta Szczecin Nr XIII/295/15, z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami).

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.  
Targowiskami (zgodnie z w/w ustawą) są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
Zwolnieni z opłaty targowej są podatnicy podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania, położonymi na targowiskach.
Opłatę targową  pobierają wyznaczeni inkasenci na podstawie umowy Inkasa z miastem i imiennych upoważnień, wystawionych przez prezesa spółki.
Oplata targowa jest opłatą dzienną, tzn. każdy prowadzący handel na terenie gminy ma obowiązek jej uiszczania codziennie za prowadzoną sprzedaż i nie można jej wnieść np. z góry za miesiąc. Handlujący nie ma obowiązku wnoszenia opłaty w innym miejscu (np. w kasie Inkasa) niż w miejscu prowadzenia handlu. Nie ma też obowiązku „szukać” inkasenta. Z kolei inkasent jest obowiązany dotrzeć do każdego handlującego na terenie gminy. Odbywa się to na zasadzie codziennej lustracji całego obszaru gminy.
Miasto podzielone jest na trzy strefy:

  1. Strefa Śródmiejska (o podwyższonej stawce opłaty targowej do 500, 00 zł za metr powierzchni handlu) obejmuje ścisłe centrum  i główne trasy komunikacyjne w centrum,
  2. I Strefa,
  3. II Strefa.

W strefie I i II obowiązują stawki od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu zł za metr zajętej powierzchni, w zależności od rodzaju sprzedawanego asortymentu. Szczegółowe stawki, jak i podział na strefy (mapka poniżej), określają  załączniki do w/w uchwały Rady Miasta.
Nie uiszczenie opłaty targowej jest egzekwowane drogą egzekucji administracyjnej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, która jest podstawą wystawienia tytułu wykonawczego na zobowiązanego.
Podobnie jak w zobowiązaniach podatkowych, czas/okres roszczeń, w związku z nieopłaconą opłatą targową, wynosi 5 lat. Przedawnienie roszczeń upływa po 10 latach, o ile nie zachodzą przesłanki mające wpływ na przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia. Przesłanką jest każde zdarzenie dotyczące sprawy.
Wszelkie informacje, dotyczące opłaty targowej, udzielane są w biurze Inkasenta (zgodnie z umową Inkasa zawartą z Gmina Miasto Szczecin z 31 grudnia 2019r. biurem jest siedziba NiOL Sp. z o.o.), znajdującym się pod adresem:
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, pok. 33
lub pod nr tel. 91 421 63 34.

Opublikowano: 6 września 2020 o godzinie 20:05
Zaktualizowano w dniu: 8 września 2020 o godzinie: 18:30
Autor: Radosław Kanarek
Opublikował: Marek Judycki