Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami  – art. 5) dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnienie informacji na wniosek W Nieruchomościach i Opłatach lokalnych Sp. z o.o.

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
  2. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie , w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
  3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art. 10. ust. 2.).
  4. Informacja, o której mowa w pkt 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego „bez zbędnej zwłoki”, to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13. Ust. 2.).
  5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż miesiące od daty złożenia wniosku.
  6. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku (art. 15. ust.1.) Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeżeli w ciągu 14 od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

  1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy i inne).
  2. Podstawa do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania , że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
  3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej . Odwołanie się od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni(art. 16. Ust. 2 pkt. 1).
  4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art. 1. Ust. 2). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualne odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawach niepodlegającym przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Odpowiedzialność karna

Ustawa (art. 23) przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnił informacji publicznej.