Zwrot opłaty dodatkowej

Procedura zwrotu opłat dodatkowych

wpłaconych za postój na płatnych parkingach niestrzeżonych (PPN) na terenie Gminy Miasto Szczecin administrowanych przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

 1. W związku w wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.08.2022 r. sygn. II GSK 874/22, utrzymującym w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10.03.2022 w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1299/21, osoby, które wniosły opłatę dodatkową za postój pojazdów na płatnych parkingach niestrzeżonych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w okresie do 1 lutego 2021 do 4 sierpnia 2022 roku, mają prawo do zwrotu wydatkowanych na ten cel środków, na podstawie złożonego i prawidłowo wypełnionego wniosku.
 2. Zgodnie z zawartym porozumieniem procedurę zwrotu środków w imieniu Gminy Miasto Szczecin wykonywać będzie Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne z siedzibą w Szczecinie.
 3. Zwroty dokonywane będą w okresie 3 lat od dnia 04.08.2022 r.
 4. Z tytułu danej opłaty dodatkowej można otrzymać zwrot jednokrotnie.
 5. Odszkodowanie, związane z pobraną opłatę dodatkową, wypłacane będzie na podstawie złożonego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury, oraz dowodu uiszczenia opłaty.
 6. Wnioski można składać osobiście w biurze SPP w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 105 lub poprzez interaktywny formularz na stronie internetowej spp.szczecin.pl zakładka PPN formularz zwrotu.
 7. Korespondencję dodatkową należy kierować na adres mailowy zwroty@ppn.szczecin.pl.
 8. Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty prawidłowo złożonego i wypełnionego wniosku.
 9. W przypadku odmowy zwrotu środków związanych z pobraniem opłaty dodatkowej, Wnioskujący może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem właściwym, przeciwko któremu należy wystąpić z powództwem, jest Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinie. Sądem właściwym do rozpatrzenia powództwa jest Sąd Rejonowy w Szczecinie.

 

Załącznik nr 1 do procedury zwrotu

WNIOSEK

o zwrot wpłaconej opłaty dodatkowej za zawiadomienie o nieopłaconym postoju na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych (PPN) zarządzanych przez Spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie.

W związku w wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.08.2022 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 874/22, utrzymującym w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10.03.2022 w sprawie o sygn.. akt II SA/Sz 1299/21 wnoszę o zwrot wniesionej/wniesionych przeze mnie opłat(y) dodatkow-ej(ych).

  Imię:

  Nazwisko:

  Adres:

  Twój adres e-mail:

  Sposób zwrotu:

  Nr konta do zwrotu (w przypadku zwrotu na rachunek konta bankowego):

  Nr rej. pojazdu lub nr zawiadomienia:

  Wpisz nr rej. pojazdu lub nr zawiadomienia:

  Załączniki (potwierdzenie bankowe lub potwierdzenie kasowe w formacie: JPG, JPEG, PNG, PDF):

  Wniosek z brakiem potwierdzenia wniesienia opłaty dodatkowej nie będzie rozpatrywany.

  Uwagi:

   

  Na postawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 4216336; adresu e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@niol.szczecin.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
   wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Prezesa Zarządu Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
   • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
   • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
  3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  Opublikowano: 14 września 2022r. o godzinie: 17:44
  Zaktualizowano w dniu: 16 września 2022r. o godzinie: 07:57
  Autor: Wojciech Jachim
  Opublikował: Marek Judycki