Deklaracja dostępności

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nieruchomości i Opłat Lokalnych Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W linkach do obrazów brakuje tekstu alternatywnego
 • Pole wejściowe nie ma opisu
 • Strona sieci Web ma wiele elementów tytułu lub nie ma elementu tytułu
 • W tytule strony internetowej brakuje tekstu
 • Identyfikatory elementów nie są unikalne
 • Język strony nie został ustawiony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Judycki.
 • E-mail: admin@niol.szczecin.pl
 • Telefon: 914216321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Nieruchomości i Opłat Lokalnych Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Czesława 9
  71-504 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl
 • Telefon: 914216321

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Szczecin określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 2, 11 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), polegających na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Szczecin 
w zakresie organizacji ruchu drogowego, targowisk, utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Spółka prowadzi cześć swojej działalności poza podstawowym zakresem działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego:
– Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny, ul. Śliska 5, Mrzeżyno – obiekt noclegowy, turystyczny i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż detaliczna w niespecjalizowanych sklepach, restauracje i inne placówki gastronomiczne; wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; pozostała działalność.

 

 

Lp.

 

 

Funkcja budynku

 

 

Adres

 

Budynek, w którym zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

 

Budynek, w którym zastosowano rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pom. technicznych.

 

1

2

3

5

6

1.

Budynek administracyjno-biurowy, Siedziba NiOL Sp. z o. o.

ul. Czesława 9;

71-504  Szczecin

nie

 

nie

2.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

al. Woj. Polskiego 101;

70-483  Szczecin

nie

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter dostępny poprzez podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.

nie

Podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.

3.

Budynek administracyjno-biurowy – Strefa Płatnego Parkowania

al. Woj. Polskiego 105;

70-483  Szczecin

nie

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie siedziby Strefy Płatnego Parkowania czytelne.

Parter dostępny poprzez podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

nie

Podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.

4.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Teofila Starzyńskiego 2;

71-742 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracje zlokalizowane na poziomach kondygnacji.

Parter dostępny poprzez podnośnik platformowy dla osób niepełnosprawnych.

Schody na parter proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Kondygnacje dostępne poprzez 2 dźwigi osobowe wewnątrz budynku.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

tak

Podnośnik platformowy. Dwa dźwigi osobowe.

5.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Ku Słońcu 23-24;

71-064 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy dobudowany do budynku przychodni. Dźwig dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

tak

Dźwig osobowy. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

 

6.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

al. Wojska Polskiego 72;

71-307 Szczecin

nie

 

nie

 

7.

Budynek oświaty – niepubliczna szkoła.

 

al. Wojska Polskiego 164;

71-335

nie

 

nie

 

8.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

al. Powstańców Wlkp. 66-68;

70-111 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Schody proste bez nosków. Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy.

9.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Strzałowska 25;

71-730 Szczecin

 

 

nie

nie

10.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Łucznicza 64;

71-899

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Parter budynku dostępny z poziomu chodnika. Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

tak

Dźwig osobowy. Drzwi wejściowe wyposażone w siłowniki do automatycznego otwierania.

11.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Kadłubka 10-11;

71-521 Szczecin

 

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy.

12.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Staromłyńska 21-26;

70-561 Szczecin

nie

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię  dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
w poziomie parteru budynku.

 

nie

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

 

13.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul. Stołczyńska 161;

71-870 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez dźwig osobowy. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni

 

tak

Dźwig osobowy.

14.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul Wiślana 14;

70-885 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Schody do budynku proste, bez nosków, wyposażone w poręcze.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przychodnia w poziomie parteru budynku.

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

15.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul Batalionów Chłopskich 86;

71-899 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
w poziomie parteru budynku.

Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni

 

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy w budynku przychodni.

___

Budynki administracyjno-biurowe, – Strefa Płatnego Parkowania, serwis rowerowy.

ul Piotra Skargi 20;

71-423 Szczecin

nie dotyczy

 

 

nie dotyczy

 

16.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul Krzemienna 42B;

71-899 Szczecin

nie

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku: dostępny w cześć budynku poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych, w część z poziomu terenu. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
w poziomie parteru budynku.

 

 

nie

Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

17.

Usług zdrowia – przychodnia.

ul Gryfińska 2;

70-806 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Wjazd na parter budynku z poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
w poziomie parteru budynku.

 

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

18.

Pomieszczenia do wynajęcia.

Bohaterów Warszawy 27-28;

71-899 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter dostępny z poziomu terenu.

 

tak

W części budynku automatyczne rozsuwane drzwi.

 

___

Budynek usługowo-magazynowy.

ul. Niklowa 12D;

70-747 Szczecin

 

nie dotyczy

 

 

nie dotyczy

19.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul Tartaczna 14,

70-893 Szczecin

nie

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
w poziomie parteru budynku.

Przychodnia wyłącznie w parterze budynku.

 

nie

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

20.

Usługi zdrowia – przychodnia.

ul Iwaszkiewicza 89;

71-899 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter dostępny z poziomu terenu. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

 

tak

 

21.

Usługi zdrowia – przychodnia.

ul Łubinowa 15;

70-785 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

 

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych wyposażona w system powiadamiania alarmowego.

22.

Usługi zdrowia – przychodnia.

ul. Henryka Pobożnego 14;

71-899 Szczecin

nie

 

nie

23.

Usługi zdrowia – przychodnia.

ul. Emilii Gierczak 32;

70-800 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Parter budynku dostępny z poziomu terenu.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z uchwytami.

 

tak

 

24.

Budynek usług zdrowia – przychodnia.

ul Kostki Napierskiego 6C;

71-899 Szczecin

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Parter budynku dostępny poprzez pochylnię. Kondygnacje dostępne poprzez dźwig osobowy w budynku przychodni. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku.

 

tak

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych Dźwig osobowy.

25.

Usług zdrowia – przychodnia.

ul. Nad Odrą 28;

71-820 Szczecin

 

tak

Drzwi głównego wejścia widoczne na tle fasady.

Oznakowanie przychodni czytelne.

Parter budynku dostępny z poziomu terenu.

Rejestracja zlokalizowana w poziomie kondygnacji.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z uchwytami.

 

tak

 

 
Opublikowano: 25 marca 2021r. o godzinie: 21:53
Zaktualizowano w dniu: 14 września 2022r. o godzinie: 23:14
Autor: Marek Judycki
Opublikował: Marek Judycki