Majątek

Informacja finansowa z działalności Nieruchomości i Opłat Lokalnych Sp. z o.o. w Szczecinie


Rok 2022

 • wynik finansowy (zysk) – 358.578,51 zł
 • przychody ze sprzedaży – 22.209.700,29 zł
 • suma bilansowa – 92.599.751,62 zł

Rok 2021

 • wynik finansowy (zysk) – 882.721,98 zł
 • przychody ze sprzedaży – 20.906.795,88 zł
 • suma bilansowa – 95.774.083,99 zł

Rok 2020

 • wynik finansowy (strata) – 781.252,82 zł
 • przychody ze sprzedaży – 16.880.472,14 zł
 • suma bilansowa  – 78.841.244,53 zł

Rok 2019

 • wynik finansowy (zysk) – 104.320,93 zł
 • przychody ze sprzedaży – 18.909.289,50 zł
 • suma bilansowa  – 78.743.135,66 zł

Rok 2018

 • wynik finansowy (zysk) – 274.758,37 zł
 • przychody ze sprzedaży – 18.644.238,43 zł
 • suma bilansowa – 79.241.100,25 zł

Rok 2017

 • wynik finansowy (zysk) – 357.181,45 zł
 • przychody ze sprzedaży – 18.013.771,10 zł
 • suma bilansowa – 79.412.831,21 zł

Rok 2016

 • wynik finansowy – 247.947,22 zł
 • przychody ze sprzedaży – 17.597.090,87 zł
 • suma bilansowa (31.12.2016 r.) – 78.012.825,35 zł

Rok 2015

 • wynik finansowy (strata) – 498.533,28 zł
 • przychody ze sprzedaży – 16.647.866,74 zł
 • suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. – 77.528.404,40 zł

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.743.000,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 159.486 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, które są pokryte wkładem pieniężnym i wkładem rzeczowym.
 3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określany każdorazowo w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Miasto Szczecin  jako jedynego wspólnika.Miasto Szczecin pokrywa swoje udziały w następujący sposób:

 1. wkładem pieniężnym w wysokości 660.000 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za co obejmuje 1.320 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia) udziałów,
 2. wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej — jednostka budżetowa, o wartości 78.508.000 zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset osiem tysięcy złotych) w zamian za co obejmuje 157.016 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście) udziałów, składającej się z:
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 39 obręb 0001, o obszarze 1,2990 ha (jeden hektar dwadzieścia dziewięć arów dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej przy ulicy Śliskiej 5 w Mrzeżynie, gmina Trzebiatów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1G/00016999/5, o wartości 8.360.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 38/22 (trzydzieści osiem łamane przez dwadzieścia dwa), obręb Pogodno 38, o obszarze 0,2145 ha (dwadzieścia jeden arów czterdzieści pięć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Łabędziej 15, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00150865/9, o wartości 662.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości:

– stanowiącej działki numer: 10/6 (dziesięć łamane przez sześć) i 10/8 (dziesięć łamane przez osiem), obręb 112 Dąbie, o łącznym obszarze 0,3060 ha (trzydzieści arów sześćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Niklowej 12a i 12c, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00096576/9,

– stanowiącej działkę numer 7/4 (siedem łamane przez cztery), o obszarze 0,0021 ha (dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Niklowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00092689/6,

oraz udziału do 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę numer 10/5 (dziesięć łamane przez pięć), o obszarze 0,1233 ha (dwanaście arów trzydzieści trzy metry kwadratowe), położoną w Szczecinie przy ulicy Niklowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00136640/2, stanowiącą drogę dojazdową do drogi publicznej działek numer 10/6, 10/8 i 7/4,  o łącznej wartości 608.000 zł,

 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 38/4 (trzydzieści osiem łamane przez cztery), obręb 36 Śródmieście, o obszarze 0,0417 ha (cztery ary siedemnaści metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy Alei Niepodległości 17, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00108394/7, o wartości 2.100.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 4 (cztery), o obszarze 0,3817 ha (trzydzieści osiem arów siedemnaście metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 164, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00084591/3, o wartości 2.270.000 zł,
 • udziału do 829/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącej działkę numer 23/6 (dwadzieścia trzy łamane przez sześć), obręb Śródmieście 18, o obszarze 0,2170 ha (dwadzieścia jeden arów siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Czesława 9, zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele oświaty, nauki i kultury oraz dwoma innymi budynkami niemieszkalnymi (transportu lub łączności), dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00090365/5, o wartości 2.849.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 21/4 (dwadzieścia jeden łamane przez cztery), obręb 30-Sródmieście, o obszarze 0,2203 ha (dwadzieścia dwa ary trzy metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ulicy Starzyńskiego 2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00101838/3, o wartości 7.070.000 zł,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Legionów Dąbrowskiego numer 1 i Bohaterów Warszawy numer 27 i 28 w Szczecinie , o łącznej powierzchni użytkowej 772,83 m2 (siedemset siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe i osiemdziesiąt trzy setne metra kwadratowego), składającego się z 66 (sześćdziesiąt sześć) pomieszczeń, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Plomba” w Szczecinie, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, o wartości 3.187.000 zł,
 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 3/9 (trzy łamane przez dziewięć), obręb ewidencyjny nr 2107 (Pogodno 107), o obszarze 0,2096 ha (dwadzieścia arów dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 23/24, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KW SZ1S/00187851/6, oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 3/1 (trzy łamane przez jeden), obręb ewidencyjny nr 2107 (Pogodno 107), o obszarze 0,2378 ha (dwadzieścia trzy ary siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu 23/24, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KW SZ1S/00187851/6, o łącznej wartości 3.409.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 48 (czterdzieści osiem), o obszarze 0,3052 ha (trzydzieści arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ulicy Staromłyńskiej 21-26, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00090289/8, o wartości 4.872.000zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 8/7 (osiem łamane przez siedem), o obszarze 0,1327 ha (trzynaście arów dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 72, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00102628/5, o wartości 3.055.000 zł,
 • 1.001.0  zł,- prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 3/20 (trzy łamane przez dwadzieścia), o obszarze 0,1060 ha (dziesięć arów sześćdziesiąt metrów kwadratowych), obręb Śródmieście 21, położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 101, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00032410/2, o wartości 1.001.0  zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 12/9 (dwanaście łamane przez dziewięć), o obszarze 0,4646 ha (czterdzieści sześć arów czterdzieści sześć metrów kwadratowych), obręb Śródmieście 57, położonej w Szczecinie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich numer 66, 67, 68, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00144002/7, o wartości 4.026.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 19/11 (dziewiętnaście łamane przez jedenaście), o obszarze 0,0820 ha (osiem arów dwadzieścia metrów kwadratowych), obręb 21 Nad Odrą położonej w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej numer 161, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00093401/1, o wartości 1.184.0 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 2/12 (dwa łamane przez dwanaście), o obszarze 0,1051 ha (dziesięć arów pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), obręb Nad Odrą 91, położonej w Szczecinie przy ulicy Strzałowskiej numer 25, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00184544/0, o wartości 1.047.0  zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę numer 7/11 (siedem łamane przez jedenaście), o obszarze 0,2625 ha (dwadzieścia sześć arów dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), obręb Nad Odrą 29, położonej w Szczecinie przy ulicy Łuczniczej numer 64, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00145579/9, o wartości 3.252.0 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 5/7 (pięć łamane przez siedem), o obszarze 0,3755 ha (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), obręb 9 Nad Odrą położonej w Szczecinie przy ulicy Wincentego Kadłubka numer 10 i Wincentego Kadłubka, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Sżczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00102978/3, o wartości 4.177.0  zł,
 • prawa własności zabudowanej stanowiącej działkę numer 41/1 (czterdzieści jeden łamane przez jeden), o obszarze 0,0583 ha (pięć arów osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), obręb Dąbie 43, położonej w Szczecinie przy ulicy Batalionów Chłopskich numer 86, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00185608/4, o wartości 2.024.0 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 41/4 (czterdzieści jeden łamane przez cztery), o obszarze 0,0444 ha (cztery ary czterdzieści cztery metry kwadratowe), obręb Dąbie 36, położonej w Szczecinie przy ulicy Gryfmskiej numer 2, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00194422/2, o wartości 929.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 98 (dziewięćdziesiąt osiem), o obszarze 0,8430 ha (osiemdziesiąt cztery ary trzydzieści metrów kwadratowych), obręb Dąbie 71, położonej w Szczecinie przy ulicy Aleksandra Kostki Napierskiego numer 6 „C”, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00193620/3, o wartości 1.446.0 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 509/2 (pięćset dziewięć łamane przez dwa), o obszarze 0,1991 ha (dziewiętnaście arów dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Tartacznej numer 14, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00086388/1, o wartości 1.373.0 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 29 (dwadzieścia dziewięć), o obszarze 0,0992 ha (dziewięć arów dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ulicy Wiślanej numer 14, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00021422/9, o wartości 604.000 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu numer 62/3 (sześćdziesiąt dwa łamane przez trzy) obręb ewidencyjny Krzemień o obszarze 1,8408 ha (jeden hektar osiemdziesiąt cztery ary osiem metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Krzemień, gmina Dobrzany, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KW SZ1T/00002987/9 oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu numer 63/1 (sześćdziesiąt trzy łamane przez jeden) obręb ewidencyjny Krzemień o obszarze 0,3332 ha (trzydzieści trzy ary trzydzieści dwa metry kwadratowe), położonej w miejscowości Krzemień, gmina Dobrzany, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW SZ1T/00002987/9, o łącznej wartości 1.590.0 zł,
 • prawa własności lokalu użytkowego numer U2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Nad Odrą numer 28 w Szczecinie, o powierzchni użytkowej 93,92 m2, o wartości 250.000 zł,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego,zlokalizowanego przy ulicy Emilii Gierczak numer 32E w Szczecinie, o łącznej powierzchni użytkowej 226 m2 (dwieście dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” w Szczecinie, dla którego nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 730.0  zł,
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, zlokalizowanego przy ulicy Łubinowej numer 14-16 w Szczecinie, o łącznej powierzchni użytkowej 518,70 m2 (pięćset osiemnaście metrów kwadratowych siedemdziesiąt setnych metra kwadratowego), należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” w Szczecinie, dla którego nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 1.575.000 zł,
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, zlokalizowanego przy ulicy Iwaszkiewicza numer 89 w Szczecinie, o łącznej powierzchni użytkowej 435,80 m2 (czterysta trzydzieści pięć metrów kwadratowych osiemdziesiąt setnych metra kwadratowego), należącego do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” w Szczecinie, dla którego nie ma założonej księgi wieczystej, o wartości 1.400.000 zł,
 • prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu numer 30/4 (trzydzieści łamane przez cztery), obręb ewidencyjny 4122 (Dąbie 122) o obszarze 0,1753 ha (siedemnaście arów pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ulicy Krzemiennej numer 42B, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KW SZ1S/00226489/3 oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu numer 30/2 (trzydzieści łamane przez dwa), obręb ewidencyjny nr 4122 (Dąbie 122) o obszarze 0,4197 ha (czterdzieści jeden arów dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Krzemiennej numer 42B, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr KW SZ1S/00093824/2, o łącznej wartości 1.800.000 zł,
 • prawa własności lokalu użytkowego numer Ul mieszczącego się w budynku przy ulicy Henryka Pobożnego numer 14 w Szczecinie, o powierzchni użytkowej 152,15 m2, o wartości 662.500 zł,
 • prawa własności lokalu użytkowego numer U2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Henryka Pobożnego numer 14 w Szczecinie o powierzchni użytkowej 80,24 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym, o wartości 398.500 zł,
 • prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę numer 61/21 (sześćdziesiąt jeden łamane przez dwadzieścia jeden), o obszarze 3046.ha (trzydzieści arów czterdzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie przy ulicy Ks. Piotra Skargi numer 20, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr SZ1S/00110049/1, o wartości 2.889.000 zł,
 • prawa dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego „Krokus” w Ińsku, mieszczącego się na działce 410/2, obręb 1 Miasta Ińsko, o obszarze 0,8700 ha, zabudowanej nakładami Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, o wartości 678.000 zł,
 • majątku ruchomego wymienionego w wykazie, stanowiącym załącznik do przedmiotowego aktu założycielskiego, o wartości 7.030.000 zł (siedem milionów trzydzieści tysięcy złotych).Opublikowano: 25 sierpnia 2020r. o godzinie: 20:45
Zaktualizowano w dniu: 15 czerwca 2023r. o godzinie: 23:31
Autor: Barbara Tymoszuk
Opublikował: Marek Judycki