Informacja nieudostępniona

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami  – art. 5) dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnienie informacji na wniosek W Nieruchomościach i Opłatach lokalnych Sp. z o.o.

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
  2. Jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie , w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
  3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art. 10. ust. 2.).
  4. Informacja, o której mowa w pkt 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego „bez zbędnej zwłoki”, to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13. Ust. 2.).
  5. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż miesiące od daty złożenia wniosku.
  6. W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazana we wniosku (art. 15. ust.1.) Wnioskodawca w ciągu 14 dni od złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeżeli w ciągu 14 od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

  1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy i inne).
  2. Podstawa do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania , że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
  3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej . Odwołanie się od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni(art. 16. Ust. 2 pkt. 1).
  4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania (art. 1. Ust. 2). Obowiązują wówczas inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualne odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawach niepodlegającym przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Odpowiedzialność karna

Ustawa (art. 23) przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnił informacji publicznej.
Opublikowano: 25 sierpnia 2020r. o godzinie: 20:51
Zaktualizowano w dniu: 8 września 2020r. o godzinie: 18:10
Autor: Radosław Kanarek
Opublikował: Marek Judycki